Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Tin tức

Tin tức

TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 3
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 6
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 09/08/2017

BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 09/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 04/08/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 04/08/2017

BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 04/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 6
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 04/08/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 04/08/2017

BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 04/08/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 8
TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

BLOCK A (MARBLE) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 3
TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

BLOCK B (PERIDOT) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 5
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 25/07/2017

BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 25/07/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 7
TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/06/2017

TIẾN ĐỘ BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/06/2017

BLOCK C (DIAMOND) PROSPER PLAZA - 28/06/2017 - ĐÃ VÀ ĐANG ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 5